Clarification on Imam Abu Hanifah (Rahimahullah)

Abu Usamah At-Thahabi giving a short clarification on his view on Imam Abu Hanifah (Rahimahullah)

Speakers : Abu Usamah At-Thahabi