The Fitnah In Dammaj

Sheikh Abu Usamah adresses the fitnah in Dammaj.

Speakers : Abu Usamah At-Thahabi