The Reality of the Jahmiyyah

Abu Usamah teaches us the reality of Jahmiyyah in this great lecture.

Speakers : Abu Usamah At-Thahabi