Status of the Companions

A Jumuah Khutbah discussing the status of the companions in Islam.

Speakers : Abu Usamah At-Thahabi